Algemene voorwaarden


1. Identiteit
Naam ondernemer: UNiCKZ BV
handelend onder de naam: UNiCKZ BV

Vestigingsadres: Van Dijklaan 17S, 5581 WG Waalre, Bedr. terrein Het Broek (Nederland)
E-mailadres: info@unickz.nl
KvK-nummer: 68624298
 
UNiCKZ is een concept in het handmade customizen. Ieder paar wordt op bestelling gecustomized en afgewerkt. Hierdoor is ieder paar UNIEK. 

 
2. Verzendinformatie
UNiCKZ probeert bij lage oplages (< 5 paar) een levertijd van 15 werkdagen te hanteren.

Omdat wij afhankelijk zijn van de leveringstijden van Converse en alles pas op bestelling hand-made customizen, kunnen de leveringstijden verschillen. Wij zullen altijd zo spoedig mogelijk na ontvangst van betaling overgaan tot het handmade customizen van uw gekozen product. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 
3. Retournering
Wij hanteren geen retourproces. Ieder paar wordt na ontvangst betaling handmade gecustomized. Daarom raden wij aan als je niet zeker bent van de maat, naar een sneaker shop bij jou in de buurt te gaan en daar een paar Converse te passen zodat je zeker bent van je maat!


4. Privacy
Je gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt. Je gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door jou bestelde producten.


5. Bestelling
Bij het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de bestelling – en leveringsvoorwaarden van UNiCKZ. Alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

6. Betalingen
6.1 Na gunning van de opdracht zal UNiCKZ de factuur opmaken. Na betaling van de factuur zal de opdracht in uitvoering genomen worden wat betekent dat het ontwerp gemaakt zal worden en na akkoord van de klant de productie in gang gezet zal worden.
6.2 Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
6.3 Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is UNiCKZ BV gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6.4 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal UNiCKZ BV tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Alles met je logo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.6 Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Alles met je logo, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Bankgegevens voor bankoverschrijving vanuit het buitenland:
BIC nummer: RABONL2U
IBAN nummer: NL56 RABO 0318 0074 36

  
* Vermeld bij een overboeking altijd het factuurnummer.

7. Toepasselijk recht
7.1 Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met UNiCKZ BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en UNiCKZ BV worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindoven, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.
7.3 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Uit-sluitend de Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zal verbindend zijn. 
 8 Klachtplicht

17.1 Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Alles met je logo in staat is hierop adequaat te reageren.  
17.2 Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.

Heb je een suggestie of een vraag over UNiCKZ? Stuur ons dan een e-mail naar info@unickz.nl.

Share by: